Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden QAZQA Europe B.V.

Inhoud

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Identiteit van de verkoper

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

ARTIKEL 4 - Het aanbod

ARTIKEL 5 - De Overeenkomst

ARTIKEL 6 - Prijs

ARTIKEL 7 - Betaling

ARTIKEL 8 - Levering

ARTIKEL 9 - Garantie

ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid

ARTIKEL 11 - Klachtenregeling

ARTIKEL 12 - Geschillen

ARTIKEL 13 - Intellectuele Eigendom

ARTIKEL 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, niet zijnde een Consument, die met verkoper een Overeenkomst aangaat;

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en QAZQA, op grond waarvan QAZQA Producten aan Afnemer verkoopt en aan Afnemer levert;

Producten: de producten die QAZQA krachtens de Overeenkomst aan Afnemer verkoopt en levert;

QAZQA: de besloten vennootschap QAZQA Europe B.V. , bij deze verkoper, zoals nader gespecificeerd in Artikel 2.

ARTIKEL 2 - Identiteit van QAZQA

Naam: QAZQA Europe B.V.

Adres: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

Telefoon: 088 101 2500

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 59808349

BTW identificatienummer: NL857149039B011

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor verkoopovereenkomsten die QAZQA via haar portal online aangaat met Afnemers die geen Consumenten zijn. Indien u Consument bent dient u hier geen Producten te kopen, en indien u daar wel voor kiest gaat u daarmee uitdrukkelijk akkoord met de toepassing van deze voorwaarden tevens gelden voor die transacties.

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle Producten die door of namens Afnemer bij QAZQA worden gekocht, onder uitsluiting van de algemene (inkoop) voorwaarden van Afnemer.

3. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Afnemer ter beschikking gesteld op de portal.

ARTIKEL 4 - Het Productaanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de portal vermeld.

2. De portal bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is:

- welke Producten en in welke aantallen beschikbaar en leverbaar zijn;

- de gedragscodes waaraan QAZQA zich heeft onderworpen;

- de prijzen welke gelden voor de specifieke opdracht welke Afnemer wil invullen, afhankelijk van het kortingstarief dat bij registratie in de portal door QAZQA is bepaald.

3. De korting wordt berekend aan de hand van bepaalde criteria zoals aantallen, meerwaarde ook voor QAZQA in promotie en/of zichtbaarheid en overige factoren. Zulks houdt eveneens in dat deze prijzen niet gelden voor deze zelfde producten in iedere verdere koop; QAZQA behoudt zich het recht voor te allen tijde kortingen te bieden of niet te bieden en de hoogte daarvan zelf te bepalen.

4. Afnemer zal niet zelf doorverkopen behoudens in het kader van Afnemers project.

ARTIKEL 5 - De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van bevestiging door QAZQA langs elektronische weg van de order.

2. QAZQA kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. QAZQA is te allen tijde gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, of de aantallen in de bestelling in redelijkheid bij te stellen naar de gebruikelijke gemiddelde aantallen.

ARTIKEL 6 - Prijs

1. De prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen, heffingen en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Dergelijke kosten zijn door Afnemer boven de opgegeven prijs verschuldigd.

2. QAZQA heeft het recht om de prijzen aan te passen naar eigen goeddunken.

ARTIKEL 7 - Betaling

1. Betaling voor Producten dient door QAZQA te zijn ontvangen voordat zij de Producten verzendt. Betaling dient te geschieden door overschrijving op de door QAZQA aangegeven rekening (welke periodiek kan worden gewijzigd).

2. QAZQA levert geen order uit indien de volledige betaling voor die order niet door QAZQA is ontvangen.

ARTIKEL 8 - Levering

1. QAZQA zal de Producten afleveren op het door Afnemer vermelde adres. Leveringsdata zijn niet bindend en het tijdstip van levering is niet fataal. Indien er geen leveringsdata zijn vermeld geschiedt de levering binnen een redelijke termijn. De levering van Producten kan in termijnen geschieden. QAZQA is niet aansprakelijk voor verlies (met inbegrip van winstderving), (on)kosten of schade als direct of indirect gevolg van een vertraging in de levering van de Producten (zelfs indien dit door QAZQA’s nalatigheid is veroorzaakt) en Afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst wegens een vertraging te beëindigen of te ontbinden. QAZQA is pas in verzuim nadat zij voor niet-geleverde Producten schriftelijk per aangetekende post in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen met een minimum van zeven (7) dagen na de datum van ontvangst van de ingebrekestelling.

2. De Producten zijn vanaf het tijdstip van aflevering voor risico van Afnemer of diens vertegenwoordiger. QAZQA behoudt de juridische eigendom van de Producten totdat QAZQA alle door Afnemer aan QAZQA verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst heeft ontvangen. Totdat de volledige betaling is ontvangen houdt Afnemer derhalve (1) de Producten als bewaarnemer van QAZQA (2) slaat hij de Producten (zonder kosten voor QAZQA) gescheiden van alle andere goederen van Afnemer of enige derde op zodanige wijze op dat zij terstond als eigendom van QAZQA herkenbaar zijn (3) zal hij eventuele herkenningstekens of verpakkingen op of in verband met de Producten niet vernietigen, wissen of onleesbaar maken en (4) de Producten in bevredigende staat houden en tot redelijk genoegen van QAZQA namens QAZQA voor de volledige prijs tegen alle risico's verzekerd houden. Afnemer zal de verzekeringspolis op verzoek aan QAZQA overleggen. Afnemer verleent QAZQA en diens vertegenwoordigers en werknemers onherroepelijk toestemming om te allen tijde zonder beperkingen vestigingen waar de Producten zijn of kunnen worden opgeslagen zonder voorafgaande kennisgeving te betreden teneinde de Producten te inspecteren dan wel, indien Afnemer verplicht is tot teruggave van de Producten aan QAZQA, deze terug te nemen. QAZQA behoudt zich het recht voor om volledige betaling van de prijs te vorderen, ook indien de juridische eigendom van de Producten niet op Afnemer is overgegaan.

3. Afnemer dient de Producten te inspecteren op eventuele ontbrekende, verkeerde of beschadigde Producten of verpakkingen en QAZQA binnen zeven (7) dagen na aflevering van de Producten in kennis te stellen indien dergelijke problemen uit een redelijke inspectie en test van de Producten blijken. Indien een defect of gebrek zich niet binnen zeven dagen na de datum van aflevering openbaart, dient Afnemer QAZQA binnen een redelijke termijn na ontdekking van eventuele gebreken of andere tekortkomingen van de Producten schriftelijk in kennis te stellen. Indien Afnemer de kennisgevingsvoorschriften in dit lid niet naleeft, vervalt het recht te reclameren, is QAZQA niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of dergelijke tekortkoming en is Afnemer gehouden voor de Producten te betalen alsof ware zij conform de Overeenkomst geleverd. QAZQA zal naar haar keuze terecht geretourneerde of geweigerde Producten herstellen of vervangen.

4. Indien Afnemer om enigerlei reden de levering van een voor levering gereed Product niet aanvaardt of QAZQA niet in staat is de Producten tijdig te leveren, omdat Afnemer de benodigde aanwijzingen, documenten of toestemmingen niet heeft afgegeven, dan worden de Producten geacht te zijn geleverd, waarbij het risico (inclusief voor verlies of schade als gevolg van QAZQA’s nalatigheid) op Afnemer overgaat en kan QAZQA: (i) de Producten tot de daadwerkelijke levering opslaan en is Afnemer aansprakelijk voor alle bijbehorende (on)kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot opslag en verzekering); of (ii) de Producten tegen de direct beschikbare beste prijs verkopen en een eventuele minderwaarde ten opzichte van de Prijs van de Producten (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) aan Afnemer doorberekenen.

5. Wijzigingen in een Product kunnen geschieden nadat Afnemer een order heeft geplaatst maar voordat QAZQA het Product verzendt; door Afnemer ontvangen Producten kunnen kleine afwijkingen vertonen ten opzichte van door Afnemer bestelde Producten, maar zullen ten minste voldoen een alle oorspronkelijk afgenomen materiële functionaliteit en prestaties van de Producten.

ARTIKEL 9 - Garantie

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 garandeert QAZQA dat de Producten gedurende een termijn van 24 maanden na de factuurdatum (de "Garantietermijn") (1) aan de productspecificatie zullen voldoen, en (2) vrij zullen zijn van materiële gebreken. De uitvoering van een van de in onderstaand in artikel 9.3 vermelde opties strekt tot volledige kwijting van QAZQA’s aansprakelijkheid voor de in onderhavige artikel 9.1 verstrekte garanties.

2. Het bepaalde in afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt tussen partijen uitgesloten.

3. QAZQA zal ter uitvoering van de in 9.1 genoemde garantie Producten die niet aan de in artikel 9.1 vermelde garanties voldoen, herstellen of vervangen, mits QAZQA hiervan binnen zeven dagen na de datum waarop Afnemer het gebrek ontdekt of geacht wordt het te hebben ontdekt, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, schriftelijk in kennis wordt gesteld. Indien QAZQA besluit Producten overeenkomstig de in artikel 9.1 vermelde garanties te vervangen, zal QAZQA de vervangende Producten voor eigen rekening leveren aan het adres waar de defecte Producten werden geleverd en gaat de juridische eigendom op de defecte Producten die worden vervangen terug over op QAZQA (indien zij op Afnemer was overgaan). Afnemer dient al het redelijke te doen om de defecte, te vervangen Producten aan QAZQA te leveren, waarbij QAZQA het recht heeft Afnemer een vergoeding in rekening te brengen indien dergelijke defecte Producten of onderdelen niet worden geretourneerd wanneer zij daarom verzoekt.

4. QAZQA is krachtens de in dit artikel 9 verleende garanties niet aansprakelijk: (i) voor een defect als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, niet-naleving van QAZQA’s (mondelinge of schriftelijke) aanwijzingen, verkeerd gebruik of verandering, aanpassing, herstel of reparatie van de Producten zonder QAZQA’s goedkeuring; (ii) indien de totale Prijs voor de Producten op de datum van opeisbaarheid niet is betaald; (iii) voor niet door QAZQA vervaardigde of geproduceerde Producten, in welk verband Afnemer uitsluitend aanspraak kan maken op de garantie zoals die door de fabrikant of leverancier aan QAZQA verleend is en voor zover die garantie op Afnemer overdraagbaar is; (iv) voor elke vorm van gebrek, schade of slijtage welke QAZQA specifiek schriftelijk heeft uitgesloten; en/of (v) voor enig verder gebruik van de Producten door Afnemer na een kennisgeving conform artikel 9.3.

ARTIKEL 10 - Aansprakelijkheid

1. Geen der partijen beperkt of sluit de aansprakelijkheid jegens de wederpartij uit wegens enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

2. Geen der partijen is aansprakelijk voor zuivere vermogensschade, waaronder, maar niet beperkt tot, derving van winst, inkomen of omzet.

3. Indien QAZQA ondanks de bovengenoemde uitsluitingen aansprakelijk is voor enige schade zijdens Afnemer, dan is de volledige aansprakelijkheid van QAZQA jegens Afnemer die om enigerlei reden uit of in verband met de Overeenkomst ontstaat, hetzij wegens nalatigheid, een tekortkoming of anderszins, beperkt tot maximaal 100 % van de door Afnemer ingevolge de Overeenkomst voor de Producten verschuldigde Prijs.

ARTIKEL 11 - Klachtenregeling

1. QAZQA beschikt over de op haar website bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen de in artikel 8 lid 3 genoemde termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij QAZQA.

3. Bij QAZQA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door QAZQA binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 12 - Geschillen

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

ARTIKEL 13 - Intellectuele Eigendom

Afnemer erkent dat de intellectuele eigendomsrechten op de Producten liggen bij QAZQA en/of haar licentiegevers en Afnemer staat er voor in dat zij geen Producten zal maken, laten maken, verkopen of vermarkten welke lijken op of inbreuk maken op deze intellectuele eigendomsrechten. Afnemer mag alleen gebruik maken van foto’s, gebruikershandleidingen, tekeningen, productspecificaties na schriftelijke toestemming van QAZQA.

QAZQA